Penodwyd Theresa Nolan fel y Swyddog Llwybr Cenedlaethol

8th October 2015

Camu i rôl Swyddog Llwybrau’r Parc Cenedlaethol Mae’n swnio fel gorchwyl hawdd, ond mae gofalu am un o lwybrau cerdded mwyaf eiconig y byd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn heriol iawn.

Yn camu i’r rôl hon mae Theresa Nolan, a benodwyd yn ddiweddar yn Swyddog Llwybrau Cenedlaethol ar gyfer Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro, sy’n ymestyn am 186 o filltiroedd, a sefydlwyd ym 1970 ac sy’n gyswllt allweddol yn Llwybr Arfordir Cymru.

Mae’r swydd yn cael ei hariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru drwy Lywodraeth Cymru. Cafodd Theresa ei phenodi i’w swydd newydd yn ystod yr haf, ar ôl gweithio fel Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ers 2002.

Meddai Theresa: “Mae’r Llwybr wedi bod yn stori lwyddiannus iawn yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae’n gyflawniad aruthrol yn nhermau gweithio mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr a staff yr Awdurdod sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod y Llwybr yn hygyrch drwy’r flwyddyn.

“Fel y Swyddog Llwybrau Cenedlaethol ar gyfer Llwybr Arfordir Sir Benfro byddaf yn gyfrifol am sicrhau cydbwysedd rhwng diogelwch y cerddwyr ac ansawdd eu profiad cerdded. Un o rannau pwysicaf fy swydd fydd cynnal arolwg blynyddol o gyflwr hyd cyfan Llwybr yr Arfordir a bod yn gyfrifol am lywio’r gwaith o ddatblygu a rheoli’r llwybr arfordirol gwych hwn yn y dyfodol.

“Rwy’n edrych ymlaen at adeiladu ar sail gadarn y gwaith cynnal a chadw a datblygu a grëwyd gan Dave MacLachlan, a fu’n Swyddog Llwybrau Cenedlaethol am bron i 26 o flynyddoedd, cyn iddo ymddeol yn ddiweddar.

Gwelodd newidiadau amrywiol i Lwybr yr Arfordir, yn cynnwys cael gwared ar fwy na 400 o gamfeydd, a gwella’r mynediad i gerddwyr i’r llwybr.”

I gael gwybodaeth bellach am gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a mwy na 200 o www.arfordirpenfro.org.uk/cerdded.

More news from the Trail »

Share this story: