Torri a thyfiant. 260714.

29th July 2014


Daw’r misoedd gwahanol â phrofiadau gwahanol  i Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro. Nodweddir mis Mehefin gan arddangosfa o flodau gwyllt ac amodau cynnes sy’n hyrwyddo tyfiant grymus y planhigion ar hyd ochrau Llwybr yr Arfordir. Erbyn mis Gorffennaf mae’r planhigion wedi tyfu i’w llawn maint a’r mwyafrif wedi hadu. Bydd cawodydd o law trwm yn pwyso’r planhigion i lawr ac yn aml yn eu plygu a’u torri ar draws y llwybr - mae llwybrau a gliriwyd cynt yn gallu llenwi unwaith eto, yn enwedig lonydd wedi suddo.
Yn hwyr ym mis Mehefin ac yn gynnar ym mis Gorffennaf bydd angen torri'r holl lwybrau ar y pryd sy ddim ar briddoedd tenau iawn ac mae’n cymryd amser i fynd o’u cwmpas i gyd. Am y rheswm hwn bydd rhannau o Lwybr yr Arfordir yn dod yn anodd am ychydig  yr adeg hon o’r flwyddyn.  Erbyn mis Awst (canol Awst mewn blwyddyn wael) bydd timoedd Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol wedi ennill y frwydr hon a bydd tyfiant yn stopio bod yn broblem fawr.
Mae gennym bum tîm o ddau Warden sy’n treulio y rhan fwyaf o’u hamser yn cynnal Llwybr yr Arfordir, llwybrau mynediad, meysydd parcio a safleoedd, yn cael eu cynorthwyo gan bedwar tîm arall sy’n canolbwyntio ar yr ardaloedd mwy mewndirol.
Pan fydd y llwybr wedi gordyfu gall y profiad amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar ba mor wlyb y mae ac os oes gan gerddwyr yr offer cywir. Mae lleithder yn pwyso planhigion i lawr a’u plygu ar draws y llwybr.  Gall y bore wedi glaw/gwlith trwchus neu yn ystod glaw arwain at rywun yn gwlychu yn fuan iawn. Os yw rhywun mewn trowsus byr a chot law yn unig, mae’r dŵr yn rhedeg i lawr y coesau a llenwir yr esgidiau yn sydyn! Er mwyn gallu cerdded yn gyffyrddus am oriau yn yr amodau hyn dylai cerddwyr wisgo trowsusau sy’n dal dŵr o ansawdd da a chagŵl; os yw rhywun yn cerdded am fwy nag ychydig oriau, gall coesarnau (sy’n selio top esgidiau rhywun yn fwy) wneud gwahaniaeth mawr i fod yn gyffyrddus. Mewn cyfnod o law hirfaith gall y llwybrau fynd yn llithrig iawn - gall polion (prennau) cerdded fod o gymorth mawr i helpu'r teimlad o sadrwydd.
Gall  unrhyw le ar hyd Llwybr yr Arfordir ordyfu’n ddifrifol yn sydyn iawn, er bod staff APC yn adnabod y llwybr yn dda iawn dydyn nhw ddim o angenrheidrwydd yn gwybod am achosion newydd sy wedi digwydd yn ddiweddar. Gall cerddwyr ein helpu ni trwy adael i ni wybod am ardaloedd sy’n creu problem ar unwaith: Ffôn:+44 (0) 845 345 7275; Ebost:  Davemac@pembrokeshirecoast.org.uk
 

More news from the Trail »

Share this story: