Ymgynghori â’r cyhoedd ar hawliau tramwy cyhoeddus

22nd May 2018

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cyd rhwng Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi cael ei lansio i adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Mae’r cynllun statudol yn cael ei adolygu i sicrhau fod yr Awdurdodau’n parhau i adnabod, cynllunio a blaenoriaethu gwelliannau i’w rhwydwaith llwybrau mewn modd effeithiol.

“Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn sir Benfro,” meddai’r Aelod Cabinet dros Gynllunio ac Isadeiledd, y Cynghorydd Phil Baker.

“Maen nhw’n cysylltu ardaloedd gwledig a threfol, ac rydym ni’n cynnal a chadw llwybrau sy’n cyfateb i gyfanswm o tua 2,350km o hyd yn y sir.

“Mae’r ymgynghoriad yn darparu cyfle i aelodau’r cyhoedd, Cynghorau Cymuned a grwpiau eraill i gyflwyno’u barn ar sut y dylid rheoli’r rhwydwaith llwybrau tramwy cyhoeddus yn Sir Benfro dros y ddegawd nesaf, a hoffwn eu hannog i ddweud eu dweud,” ychwanegodd.

Gall aelodau’r cyhoedd ddarllen y ddogfen ymgynghori a rhoi’u barn ar y cynigion drwy fynd ar lein ar www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud neu drwy wneud cais am gopi o’r ddogfen ymgynghorol oddi wrth Ganolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw dydd Gwener 3 Awst 2018.

More news from the Trail »

Share this story: