Legal

Cyfreithiol

Telerau ac Amodau

Dyma'r Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio www.nationaltrail.co.uk (‘y Safle’), sef gwefan Llwybrau Cenedlaethol.
Mae'r termau a ddefnyddir yn golygu'r canlynol: 
Y Safle/y Safle hwn = www.nationaltrail.co.uk
Rydym/ni = Walk Unlimited
Chi = Defnyddiwr www.nationaltrail.co.uk
 

Defnydd o www.nationaltrail.co.uk

Mae mynediad at y Safle hwn a defnydd ohono yn amodol ar dderbyn y Telerau ac Amodau hyn. Os nad ydych chi'n cytuno â'r Telerau ac Amodau hyn, dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r Safle ar unwaith. 

Rydym yn cadw'r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg benodol. 
 

Cywirdeb gwybodaeth ar y safle 

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl wybodaeth ar y Safle yn fanwl gywir, ni allwn warantu y bydd yr holl wybodaeth yn fanwl gywir ac yn gyfredol bob amser. Mae'r Safle yn cynnwys llawer o ddata a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau, ac mae'n debygol y bydd gwallau – er enghraifft, manylion llety neu ddarparwyr gwasanaethau. Ni allwn dderbyn ein bod yn atebol, felly, am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau yng nghyswllt cynnwys y Safle hwn. 

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n dod o hyd i unrhyw wybodaeth anghywir ar y Safle, a byddwn yn ei chywiro cyn gynted â phosibl. 

Mae rhan o'r Safle hwn yn cynnwys deunydd a gyflwynwyd i Walk Unlimited gan aelodau o'r cyhoedd a thrydydd partïon. Cyfrifoldeb y trydydd partïon hyn yw sicrhau bod y deunydd a gyflwynir i'w cynnwys ar y Safle hwn yn cydymffurfio â'r gyfraith. Ni allwn warantu cywirdeb neu ddibynadwyedd y deunydd hwn, ac felly rydym yn gwadu pob cyfrifoldeb am wallau, hepgoriadau neu ddiffyg cywirdeb yn y deunydd, neu am unrhyw gamddehongliad, colled, siomedigaeth, esgeulustod neu niwed a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar unrhyw ddeunydd sydd wedi'i gynnwys o fewn y Safle. 

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb ychwaith am unrhyw fethiant, neu fethiant honedig, o ran darparu'r gwasanaethau y cyfeirir atynt ar y Safle hwn, neu yn achos methdaliad, datodiad neu benderfyniad i roi'r gorau i fasnachu gan unrhyw gwmni neu unigolyn y cyfeirir ato ar y Safle. 

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan y mae dolen ati ar y Safle hwn. Darperir dolenni o'r fath er eich cyfleustra. 

Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed sy'n codi mewn contract neu fel arall yn sgil defnyddio neu fethu â defnyddio'r Safle hwn, neu unrhyw ddeunydd ynddo, neu unrhyw weithredoedd neu benderfyniadau a gymerir o ganlyniad i ddefnyddio'r Safle hwn neu unrhyw ddeunydd o'r fath. 
 

Hawlfraint 

Oni nodir fel arall, Walk Unlimited sy'n berchen ar yr hawlfraint ac unrhyw hawliau eraill yn yr holl ddeunydd ar y safle hwn. Cewch argraffu a lawrlwytho rhannau o'r wefan hon yn unol â'r amodau canlynol: 
a. Mae'r defnydd a wneir o ddogfennau a delweddau cysylltiedig ar y safle hwn at ddibenion gwybodaeth a/neu bersonol anfasnachol yn unig; 
b. Ceir defnyddio unrhyw gopïau o'r tudalennau hyn a gedwir ar ddisg neu unrhyw gyfrwng storio arall i'w darllen yn ddiweddarach neu er mwyn argraffu rhannau ohonynt at ddibenion personol anfasnachol yn unig; 
c. Ni cheir addasu dogfennau na delweddau cysylltiedig ar y safle hwn mewn unrhyw ffordd; 
d. Ni cheir defnyddio delweddau ar y safle hwn ar wahân o'r testun sy'n ymddangos wrth eu hymyl; 
e. Mae'n rhaid i hysbysiad hawlfraint Llwybrau Cenedlaethol (© Llwybrau Cenedlaethol) ymddangos ym mhob copi; 
f. Ni cheir atgynhyrchu na storio unrhyw ran o'r safle hwn ar wefan arall heb ganiatâd ysgrifenedig Walk Unlimited ymlaen llaw. 
 

Ffotograffau ar y safle 

Ar hyn o bryd mae Walk Unlimited wrthi'n ychwanegu cydnabyddiaethau i'r ffotograffau sydd ar y wefan hon. Os ydych yn gweld ffotograff sy'n perthyn i chi neu eich sefydliad sydd heb gydnabyddiaeth, cysylltwch â ni i roi gwybod. 

Rydym yn cadw'r hawl i ddefnyddio unrhyw ffotograffau a ychwanegir at y safle at ddibenion hyrwyddo. 

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu unrhyw ddelweddau rydym yn eu hystyried yn amhriodol. 

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n ychwanegu delweddau fod â hawl i wneud hynny - nid ydym yn gyfrifol am hawlfraint delweddau a ychwanegir gan unrhyw un heblaw amdanom ni ein hunain. Os oes unrhyw anghydfodau hawlfraint yn codi, byddwn yn tynnu'r delweddau dan sylw. 
 

Amddiffyn Eich Preifatrwydd 

Mae Walk Unlimited wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd fel defnyddiwr ein gwefan www.nationaltrail.co.uk, a chyfrinachedd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi i ni yn ystod eich ymweliad â'r Wefan.

Mae Walk Unlimited yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 (gweler www.ico.gov.uk) ac yn cydymffurfio â'i darpariaethau. 
 

Data a Gyflwynir Gennych 

Bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynir gennych i'r safle, megis ffotograffau, gwybodaeth am lety, ymholiadau, adroddiadau am broblemau, neu restriadau ar gyfer y wefan, yn cael ei chofnodi ar ein cronfa ddata. Defnyddir y wybodaeth a ddarperir wrth ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau gan ddefnyddwyr y safle. Mae'r wybodaeth hefyd yn ein helpu i wella ein gwefan, drwy ei gwneud yn fwy personol ar gyfer pob defnyddiwr unigol. 

Mae'r wybodaeth yn gyfrinachol ac ni chaiff ei hanfon ymlaen at unrhyw un arall. 

Mae gennym yr hawl i olygu, newid neu ddiddymu unrhyw ddata a ychwanegir gennych. 
 

Darparwyr Llety 

Mae'n rhaid i'r holl letyau a ychwanegir at y safle hwn dderbyn archebion gan gerddwyr. 

Gellir ychwanegu rhestriad sylfaenol yn rhad ac am ddim. Mae rhestriadau premiwm yn costio £24.99 y flwyddyn, ac mae modd ychwanegu ffotograffau atynt. Bydd unrhyw ffotograffau a ychwanegir at restriadau sylfaenol yn cael eu tynnu oddi arnynt. Byddwn yn cysylltu â chi bythefnos cyn dyddiad adnewyddu eich rhestriad. Os ydych yn penderfynu peidio ag adnewyddu, byddwn yn tynnu'r delweddau oddi ar eich rhestriad. Ni allwn roi copïau i chi o unrhyw ffotograffau a dynnir oddi ar eich rhestriad. 

Efallai y bydd Walk Unlimited yn cysylltu â chi ynglyn â'ch rhestriad. Mae Walk Unlimited yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llwybrau De Ddwyrain Lloegr. Os ydych yn ddarparwr llety ac yn ychwanegu eich manylion ar y safle at y llwybr hwnnw, byddwn yn anfon eich manylion ymlaen at y sefydliad perthnasol er mwyn i chi fod ar eu rhestriad am ddim hefyd.

Byddwn yn anfon neges e-bost flynyddol i ofyn i chi wirio bod eich rhestriad yn gyfredol. Byddwn yn adolygu'r rhestr yn rheolaidd ac yn diddymu unrhyw restriadau nad ydynt yn gyfredol. 
Efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru neu Lloegr Naturiol yn gofyn i chi gyfrannu at arolygon nawr ac yn y man. 
 

Manylion cyswllt

Walk Unlimited 
63 Delph Hill Road
Halifax
HX2 7EE
Rhif Cofrestru'r Cwmni 06595484 | Cofrestrwyd at ddibenion TAW 943385700