Y Llwybrau Gorau yng Nghymru a Lloegr
Y llwybrau gorau yng Nghymru a Lloegr, p’un ai ydych chi’n chwilio am ddiwrnod i’w fwynhau gyda’r teulu, wâc fer, reid, hufen iâ rhagorol neu brofiad llwybr pell i newid eich bywyd. Mae Llwybrau Cenedlaethol yn mynd drwy rai o’r tirweddau mwyaf trawiadol ac amrywiol ym Mhrydain.Darganfod Mwy →
Llwybr Cleveland
Os nad ydych chi’n gallu penderfynu a yw’n well gennych yr arfordir dramatig ynteu’r rhosydd grugog, yna Llwybr 109 milltir o hyd Llwybr Clevelad yw’r un delfrydol i chi. Mae’n cynnig popeth – golygfeydd ysgubol cestyll, croesau maen hynafol a phentrefi pysgota mewn cilfachau ar hyd yr arfordir.Darganfod Mwy →
Llwybr Cotswold
Mae Llwybr Cotswold yn cynnig mymryn dros 100 milltir o lwybrau hudolus, gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o grib Cotswold, a theithiau drwy bentrefi hardd a heibio i safleoedd hynafol enwog.Darganfod Mwy →
Llwybr Arfordir Lloegr
Llwybr Cenedlaethol newydd yw Llwybr Arfordir Lloegr, o gwmpas glannau Lloegr gyfan. Mae’n agor fesul darn a bydd wedi’i gwblhau erbyn 2020. Pan fydd wedi gorffen, dyma fydd un o’r llwybrau cerdded arfordirol hiraf yn y byd.Darganfod Mwy →
Ffordd Glyndŵr
Dathlwch hanes diwylliannol a naturiol Cymru ar hyd 135 milltir Llwybr Glyndŵr. Archwiliwch dir amaethyddol braf, rhosydd agored, coedwigoedd, llynnoedd a chronfeydd dŵr, a mynnwch flas ar anturiaethau Owain Glyndŵr.Darganfod Mwy →
Llwybr Wal Hadrian
Cerddwch 84 milltir o un arfordir i’r llall gan ddilyn Safle Treftadaeth y Byd Wal Hadrian, heibio i anheddau a chaerau Rhufeinig. Mae hanes ymhob cam, ynghyd â thafarndai clyd, trefi marchnad prysur a golygfeydd rhagorol hefyd.Darganfod Mwy →
Llwybr y North Downs
Dilynwch yn ôl troed pererinion ar daith ysbrydoledig 153 milltir o hyd o Farnham i Gaergaint a Chlogwyni Gwynion Dover, drwy dirwedd hardd sy’n gyforiog o dreftadaeth.Darganfod Mwy →
Llwybr Clawdd Offa
Dilynwch ffin Cymru a Lloegr am 177 milltir ar hyd Clawdd Offa, sy’n dyddio o’r 8fed ganrif. Mae’r Llwybr Cenedlaethol hwn yn mynd â chi drwy dir amrywiol iawn, gan gynnig cyfleoedd rhagorol i weld rhywfaint o’n bywyd gwyllt brodorol.Darganfod Mwy →
Llwybr Peddars a Llwybr Arfordir Norfolk
Ewch drwy olygfeydd rhyfeddol gan gynnwys Ffordd Rufeinig, y Brecks unigryw, clogwyni isel a thraethau a thwyni tywodlyd di-ben-draw ar y llwybr hwn sy’n cynnig rhywbeth i bawb, o wâc fach hamddenol i lwybr 93 milltir (150km) o hyd.Darganfod Mwy →
Llwybr Arfordir Sir Benfro
Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro’n troi a throelli am 186 milltir ar hyd arfordir mwyaf syfrdanol Prydain. Mae’n cynnwys bron pob math o dirwedd forol o glogwyni garw a childraethau cysgodol i draethau llydan ac aberoedd troellog.Darganfod Mwy →
Llwybr Ceffylau’r Pennines
Mae Llwybr Ceffylau’r Pennines yn rhoi cyfle i farchogion, beicwyr a cherddwyr archwilio 205 milltir o hen lwybrau ceffylau’r Pennines, hen ffyrdd y porthmyn, a llwybrau ceffylau newydd.Darganfod Mwy →
Llwybr y Pennines
Mae’r Llwybr Cenedlaethol hwn, sy’n gyforiog o hanes, yn dilyn copaon y bryniau ar hyd asgwrn cefn garw Lloegr, gan gynnig 268 milltir o’r cerdded gorau yn ucheldiroedd Lloegr. Profiad unwaith mewn oes.Darganfod Mwy →
Llwybr y South Downs
Dewch i brofi cefn gwlad gyda’r gorau sydd gennym, rhwng Caer-wynt, prifddinas gyntaf Lloegr, a chlogwyni sialc Eastbourne. Os ydych chi’n chwilio am fywyd gwyllt deniadol, olion cynhanesyddol gweladwy, tafarndai braf a phentrefi hardd, neu os oes awydd her arnoch chi, mae 100 milltir Llwybr y South Downs yn aros amdanoch.Darganfod Mwy →
Llwybr Arfordir y De Orllewin
Dyma un o lwybrau gorau’r byd, oherwydd ble arall allwch chi gerdded ar hyd 640 milltir o arfordir cystal? Mae’r dreftadaeth, y bywyd gwyllt, y ddaeareg a’r golygfeydd ar hyd y ffordd yn wirioneddol ragorol. Dyma lwybr sydd wir yn brofiad bythgofiadwy.Darganfod Mwy →
Llwybr Tafwys
Dilynwch afon fwyaf Lloegr am 184 milltir, o’i ffynhonnell ym mryniau’r Cotswolds i’r môr. Mae’n pasio drwy ddolydd heddychlon ar lan yr afon, pentrefi gwledig perffaith, trefi a dinasoedd hanesyddol a, thua’r diwedd, drwy ganol Llundain gan ddirwyn i ben ger Bariwn Tafwys yn Greenwich.Darganfod Mwy →
Y Gefnffordd
Gan ddilyn llwybr a ddefnyddiwyd ers cyfnodau cynhanesyddol gan deithwyr, bugeiliaid a milwyr, mae’r Gefnffordd 87 milltir o hyd yn pasio drwy dirweddau hynafol, ar hyd bryniau, cymoedd diarffordd a choedwigoedd.Darganfod Mwy →
Llwybr Wolds Swydd Efrog
Mae Wolds Swydd Efrog yn eich cyflwyno i dirweddau sialc anhygoel, sy’n cynnwys cymoedd sych a bywyd gwyllt i ryfeddu ato, ochr yn ochr â threfi marchnad bywiog a phentrefi hynafol. Os ydych chi’n ceisio heddwch a llonyddwch neu ddiwrnod allan gyda’r teulu, rydych chi’n sicr o ddod o hyd iddo ar hyd y llwybr 79 milltir o hyd hwn.Darganfod Mwy →
National Trails Map. Click on a Trail line to find out more England Coast Path England Coast Path England Coast Path England Coast Path England Coast Path England Coast Path England Coast Path England Coast Path Cleveland Way Cotswold Way Glyndwr's Way North Downs Way Offa's Dyke Path Peddars Way and Norfolk Coast Path Pembrokeshire Coast Path Pennine Bridleway Pennine Way Hadrian's Wall Path Thames Path The Ridgeway South Downs Way South West Coast Path Yorkshire Wolds Way

Dewis Llwybr ar y map

16 Llwybr wedi’i reoli gyda’u tirweddau unigryw eu hunain
83m o ymwelwyr yn dod i’r Llwybrau Cenedlaethol bob blwyddyn
80,000 o bobl yn cwblhau Llwybr Cenedlaethol bob blwyddyn
2,500 milltir ar gyfer cerddwyr – 2,800 pellach i agor yn fuan
Mae Llwybrau Cenedlaethol yn mynd drwy rai o’r tirweddau mwyaf trawiadol ac amrywiol ym Mhrydain. Mae yma rywbeth at ddant pawb, boed yn dro bach neu’n antur 630 milltir o hyd.

Diwrnodau gwych allan ar y Llwybrau